دسته: پیشنهاد سردبیر

شورای همکاری خلیج فارس در جایگاهی نیست که درباره جزایر سه گانه ایرانی اظهار نظر کند.

آیرال: شورای همکاری خلیج فارس در جایگاهی نیست که درباره جزایر سه گانه ایرانی اظهارنظر کند/امکان بازگشت به برجام با…