برچسب: آسیب شناس

پرینازاسبلی مهاجرانی به عنوان سفیر صلح ونیکوکاری منصوب شد

آیرال خبر ،طی حکمی ازطرف هیت رییسه موسسه بین المللی سفیران صلح دکترپریناز اسبلی آسیب شناس اجتماعی درراستای حمایت از…