برچسب: حزب دفاع ازایثارگران وقانون اساسی

گزارش عملکرد حزب دفاع ازایثارگران وقانون اساسی استان آذربایجان شرقی

ارائه گزارش عملکرد حزب دفاع ازایثارگران وقانون اساسی استان توسط اسبلی دبیر حزب استان ⭕️پریناز اسبلی دبیر حزب گزارشی از…

اسبلی مهاجرانی زیارت یعنی تجدید بیعت با ولایت

حزب دفاع ازایثارگران وقانون اساسی استان اولین کاروان زیارتی به مشهد مقدس اعزام کرد پرینازاسبلی مهاجرانی دبیرحزب دفاع ازایثارگران وقانون…