جسد جوان 18 ساله ای از سد قیصریه مهربان بیرون کشیده شد.

توسط سردبیر