فرماندار ویژه میانه گفت:تامین امنیت باید همراه با رافت و اقتدار باشد تا امنیت عمومی ایده آل در جامعه فراهم شود.

توسط سردبیر