دسته: اجتماعی/فرهنگی

نهایی ترین خبر از نتایج انتخابات درتبریز

آیرال: #فوری / نهایی ترین خبر از نتایج انتخابات در تبریز 🗳️ حضور مستقیم متفکر آزاد و پزشکیان از تبریز…