دسته: تهران

گزارش میدانی ازاغتشاشات چهلم مهسا امینی خیابان شریعتی تهران

ازاعتراضاتی که پس از درگذشت مهسا امینی آغاز شد، حدود چهل روز می‌گذرد؛ اعتراضاتی که در برخی شهر‌ها با پیامد‌های…