یادداشت مدیر مسوول ،پری ناز اسبلی :مطبوعات اصلی ترین عامل شکل گیری افکار عمومی محسوب میشوند .وجود مطبوعات ووسایل ارتباط جمعی که امروزه اشکال سنتی آن به شدت دچار تغییر وتحول بنیادین شده از جمله ضرورت های اجتناب ناپذیر جوامع انسانی است واین مهم به گونه ای با زندگی روزمره شهروندان پیوند خورده که این فقدان آنها به مثابه نقصی بزرگ در روند همزیستی اجتماعی انسانها تلقی می شود .نقشی که رسانه به طور عام در توسعه زیر ساختها ی اجتماعی در جوامع گوناگون انسانی ایفا می نماید ،انکار ناپذیر بوده وشاید به جرات بتوان گفت که هر گونه توسعه بدون در نظر داشتن سهم رسانه ابتر خواهد ماند .

آیرال خبر،نشریات محلی نیز یکی از گروههای مهم مطبوعاتی محسوب میشوند.برای انتشار هر نشریه باید از 4منظر به مخاطب نگاه کرد 1گروههای اجتماعی 2سن مخاطب 3سواد مخاطب 4جنسیت مخاطب .در جامعه ما حدود 2هزار نشریه انتشار می یابد اما شمارگان آن در کشور ی که هفتاد میلیون جمعیت ودستکم 50میلیون با سواد دارد جمعا از 2میلیون فراتر نیست .چرا که ابتدا نشریه منتشر می شود وسپس گردانندگان آن به دنبال مشتری می گردند وتا زمانی که مخاطب شناسی به طور حرفه ای شکل نگیرد این دور باطل همچنان ادامه دارد.برخی از موارد نشریه ای که منتشر شده برای مخاطب هیچ گونه جذبه ای ندارد که این خود در پایین بودن میزان تیراز نشریات محلی بی تاثیر نیست مخاطب سنجی یکی از نیاز های اجتناب نا پذیر مطبوعات محلی است که متاسفانه در این را ه اقدامی صورت نگرفته است .نشریات محلی از عدم تناسب میان تعداد شاغلان وپست های تخصصی مورد نیاز رنج میبرند واین وضع منجر به افزایش فشار کار وکاهش بهره وری شده است .فرایند رشد در بدنه نشریات محلی مدتهاست که به فراموشی سپرده شده است . در مقطع کنونی تاریخ ایران ،وضعیت مالی نشریه ها ی محلی وفقدان ساز وکارها ی حمایت مالی جدی وموثر دولتها از مهم ترین عامل های است که چراغ این نوع نشریه ها را ،بدون سر وصدا خاموش می کند .مرگ اقتصادی بر خلاف مرگ سیاسی مرگی خاموش است تعداد نشریه های که تا کنون بر اثر مشکلات اقتصادی تعطیل شده اند ،بیش از نشریه ایی است که دچار مرگ سیاسی شده اند .
کلمه مخاطب در طول زمان معانی ومفاهیم متعددی پیدا کرده است وگاهی نیز این مفهوم آنقدر پیچیده گردیده که عده ای از سقوط واظمحلال مخاطب سخن گفته اند .به هر حال برای رهایی از پیش زمینه های ذهنی موجود ،باید به ترمینولوجی این وازه پرداخت .توجه به این نکته ضروری است که هر جا سخن از مخاطب به میان می آید ،وازه دیگر خودرا می نماید .گویی این دو در کنار هم وقرین هم هستند وآن کلمه رسانه اسن .البته بی دلیل هم نیست چرا که مخاطب یعنی طرف خطاب واقع شدن یا خود را در معرض خطابی قرار دادن واین خطاب از طریق رسانه صورت می گیرد .رسانه یا MEDIA از ریشه وسط یا واسط گرفته شده است .یعنی آن چیزی که واسطه می شود تا محتوایی را به طرف مخاطب یا کسی که خود را در معرض آن مخاطب قرار داده است منتقل می شود ،رسانه وطرف مقابل مخاطب است .حال با این مفهوم می توانیم در ارتباطات مختلف رسانه ومخاطب را بشناسیم .در ارتباط انسانی کلامی ورودر رو نیز وسایل وامکاناتی برای انتقال محتوا بکار می رود .به هر حال در هر یک از این وضعیت ها رسانه ،واسطه ای می شود تا پیامی به مخاطب منتقل شود .در الگوی ساده ارتباطی نیز این مساله روشن است .به هر حال مفهوم مخاطب طیف وسیع مفاهیم از کنترل مخاطب تا استقلال مخاطب را در بر می گیرد .کنترل مخاطبین که عمدتا مد نظر طرفداران صنایع رسانه ای است بر گسترش بازارهای مطبوعاتی وکسب در آمد بیشتر تکیه دارد در حالیکه منتقدان این نظریه بر لزوم ایجاد بستر های استقلال مخاطبین اصرار می ورزند .این طیف معتقدند که طرفداران صنایع رسانه ای عاملی برای استثمار مخاطبان هستند .این منتقدان که عمدتا طرفداران مکتب فرانکفورت وگلاسکو بودند ،از جریان یکسویه ارتباطی انتقاد کردند وخواستار ایجاد بستر هایی برای جریان دو سویه ارتباطات وشرایطی برای فعلیت متقابل مخاطبان بودند .با پیدایش چنین اندیشه ای بتدریج فن آوری های جدید نیز پا به عرصه ی وجود گذاشتند .در فناوری های یک سویه اولیه مخاطبان قدیم عمدتا نظاره گر محسوب می شدند که به نام مخاطبان توده وار توصیف می شدند .توده مفهومی جدید ومحصول شرایط جدید جوامع شهری وصنعتی مدرن ،جوامعی با گستردگی زیاد ،گمنامی وبی ریشگی مردمانش بود .برخی خوصوصیات این شرایط توده وار عبارتند از :تاثیر گذاری همزمان ،افراد زیاد ،هم شکلی محتوا
مخاطب 2خصوصیت اصلی دارد :یکی نوع نگاهش به موضوعات است ،اینکه چه فکری دارد ،چه پرسشهایی مطرح می کند ،برروی چه مسایلی تاکیددارد ودغدغه هایش چیست .از دیگر موضوعات مهم در مخاطب شناسی نوع گرایش ها وامیال مخاطب است ؛اینکه چه میل هایی درون اواست ،چه رنگی را با چه عنوان چه موضوعی می پسندد .مخاطب شناسی برای این است که ممکن است کتابی که چاپ وتولید می کنیم با توجه به میل وگرایش ونگاه مخاطب در قالب داستان اثر گذار باشد وچاپ آن به صورت یک اثر خشک مطبوعاتی تاثیر گذارنباشد .
ابزارها وروند های مختلفی را در مخاطب شناسی داریم :
در رده بندی نشریات از نگاهپیر آلبر مطبوعات ادواری محلی چنین تعریف شده است :این نشریات2یا 3شمارهدر هفته منتشر می شوند وشمارگان اندکی دارند .در عوض از لحاظ تیتر بسیار غنی هستند .در حقیقت این نشریات مکمل روزنامه های یومیه هستند ومی توان به آنها ،روزنامه های محلات را هم که در شهر های بزرگ انتشار می یابند ومعمولا رایگان از جانب شهرداری های محل به ساکنان محل ارسال می شود اشاره نمود .البته می توتن نشریات محلی رادر شعبه دیگری از نشریات قرار داد ،چرا که هر پدیده رسانه ایویزگی های خود را می طلبد .در یکی از تقسیم بندی های روزنامه نگاری ،ابتدا نشریات کشوری وبین المللی ودر زیر مجموعه آن نشریات منطقه ای ،استانی ،شهری ،محلی ، وروستایی قرار می کیرد وصرفا ادواری نیستند ومی توانند بهصورت یومیه نیز منتشر شوند .بدین ترتیب نشریاتشهری در دایره وسیع تر ونشریات محلی در شعاع محدودتر انتشار می یابد که مخاطب ویزه اطلاع رسانی خاصی را دارا هستند .با توجه بهاین تقسیم بندی برای انتشار هر نشریه باید از 4منظر به مخاطب نگاه کرد 1گروههای اجتماعی 2سن مخاطب 3سواد مخاطب 4جنسیت مخاطب مطبوعات شهری آن هم در کلان شهرها از این 4منظر محدودیتی ندلرند اما در مورد نشریات محلی باید گرو اجتماعی ،سن ،سواد وجنسیت مخاطب را در نظر گرفت .مخاطب نشریه محلی در مناطق مختلف شهری از جهت مخاطب تفاوت هایی دارند وباید گروههای اجتماعی ساکن در آن محله را لحاظ کرد .هر چند که ممکن است سن مخاطبان در همه ی نقاط شهری تفاوت اندکی داشته باشد .اما جنسیت مخاطب وسواد آن در برخی با یک دیگر تفاوت دارند نکت ای که گردانندگان نشریا ت ایران در مطبوعات محلی به آن کمتر توجهی می کنند .
چالشهای پیش روی مطبوعات محلی وارایه راهکارها
در مقطع کنونی تاریخ ایران ،وضعیت مالی نشریه ها ی محلی وفقدان ساز وکارها ی حمایت مالی جدی وموثر دولتها از مهم ترین عامل های است که چراغ این نوع نشریه ها را ،بدون سر وصدا خاموش می کند .مرگ اقتصادی بر خلاف مرگ سیاسی مرگی خاموش است تعداد نشریه های که تا کنون بر اثر مشکلات اقتصادی تعطیل شده اند ،بیش از نشریه ایی است که دچار مرگ سیاسی شده اند .هیچ نشریه ای در جهان با حدس وگمان وسلیقه شخصی گردانندگان آن متولد نمی شود .پدید آورندگان هر نشریه ،گرچه با تکیه بر دانش روزنامه نگاری حرکت خود را آغاز می کنند ،اما قبل از حرکت مخاطب خود را شناخته اند وبا برنامه ریزی ،کلید را به چرخش در می آورند .برنامه ریزی مبتنی بر مخاطب شناسی در هر حوزه از فعالیت روزنامه نگاری ،اساس وپایه انتشار ،نشریات است .. در جامعه ما حدود 2هزار نشریه انتشار می یابد اما شمارگان آن در کشور ی که هفتاد میلیون جمعیت ودستکم 50میلیون با سواد دارد جمعا از 2میلیون فراتر نیست .چرا که ابتدا نشریه منتشر می شود وسپس گردانندگان آن به دنبال مشتری می گردند وتا زمانی که مخاطب شناسی به طور حرفه ای شکل نگیرد این دور باطل همچنان ادامه دارد.بی تر دید بررسی ومطالعه پیرامون چالشهای مطبوعات محلی هر استان بدون نگاه به زمینه های اقلیمی ،،تاریخی وفرهنگی هر منطقه کاری ابتر وکم اثر خواهد بود .برای آسیب شناسی مطبوعات ایران به خصوص مطبوعات محلی ،در کنار مشکلات متعددی که مطبوعات با آن روبرو هستند ،شیوه ها کمک دولت برای استقلال اقتصادی مطبوعات وتوسعه آنها ،از جمله مسایلی است که همواره از سوی مدیران مسول مطبوعات کشور ،با انتقاد واعتراضروبرو بوده است .دید گاه اول ،معتقد است کمک های دولت به مطبوعات ،گام موثری برای رفع برخی مشکلات اقتصادی است .هرچند این گام ها ،بی سازمان لرزان وشکننده است می بایست برای سازمان دهی آن چاره اندیشی شود .دیدگاه دوم ،به طور کلی معتقد به حذف کمک های دولتی است .این دید گام می گوید کمک های دولتی چون به شیوه هی عادلانه صورت نمی گیرد .باعث تبعیض میان مطبوعات دولتی وغیر دولتی ،محلی ،حزبی ،وغیر حزبی می شود .از نظر اصول حرفه ای بیشتر نشریات محلی فاقد ویزگی ها واستاندارد ها ی روزنامه نگاری اند .به طور مثال عمده تیتر های اصلی دارای ارزش خبری قابل توجهی نبوده واز وزن واهمیت کافی برخوردار نیستند .تیتر ولید ضعیف است .در تنظیم مطالب خبری ،مشکل وضعف جدی دارند .در تدوین وتنظیم گزارشها عمدتا به کنار هم قرار دادن نقل قول ها بسنده می کنند .نوعا ازانجام مصابحه های عمیق وچالش بر انگیز پرهیز می کنند ستون مطالب خبری از غیر خبری جدا نیست .به سیاست بیش از سایر زمینه ها اهمیت می دهند .اخبار تولیدی اندک است .در انتشار مطالب اقتصادیبسیار ضعیف هستند .در ایفای نقش نظارتی خود عمدتا ضعیف هستند وعلی رغم اینکه رویکرد انتقادی دارنداما کمتر به نهاد دولتی ومدنی توجه دارند .نشریات محلی از نظر گرافیک اصول صحیح زیبایی شناسی وطراحی را رعایت نمی کنند .بعظا انتشار نا مرتب دارند وپوشش خبری و موضوعی مورد انتظار مخاطبان خود را برآورد نمی کند .به همین دلی اغلب با بحران مخاطب روبرو هستند .توزیع رایگان این قبیل نشریات نتوانسته زمینه ساز تعامل رسانه ای موثری را فراهم کند .پایین بودن کیفیت مطبوعات محلی در برخی موارد نشریه ای که منتشر شده برای مخاطب هیچ گونه جذبه ای ندارد .که این خود در پایین بودن میزان تیراز نشریات محلی بی تاثیر نیست .مخاطب سنجی یکی از نیاز های اجتناب نا پذیر مطبوعات محلی است که متاسفانه در این راه اقدامی صورت نگرفته است .نشریات محلی از عدم تناسب میان شاغلان وپست های تخصصی مورد نیاز رنج می برد ودر این وضع منجر به افزایش فشار کار وکاهش بهره وری شده است .فرایند رشد در بدنه نشریات محلی مدتهاست که به فراموشی سپرده شده است ونمایندگان قشر روشنفکر نه تنها از مشارکت در انتشار نشریات استقبالی نمی کنند بلکه حتی با نوشتن هم قهر کرده اند وبه خواندن مطبوعات محلی اکتفا می کنند .در این وضعیت کارشناسان وپیشکسوتان مطبوعات محلی هر استان نگران آینده مطبوعات محلی آن استان هستند .علاوه بر مباحث آماری کم توجهی به مقولات مهم نیروی انسانی ومحتوا مساله مهمی است که وضعیت نشریات محلی را مخاطره آمیز می نماید .عده ای از نشریات بدون چهار چوبمشخصی فعالیت می کنند وچه بسا روز نامه نگارانی بدون علاقه وانگیزه در این حرفه مشغول به کار هستند ودر روزنامه آنها بیشتر از مطالب فاکسی وروابط عمومی ها استفاده می کنند ولی روزنامه نگاران هدفمند وبا استعدادشامل این طیف نمی شوند .معمولا وضعیت مطبوعات محلی وقتی مطلوب ارزیابی می شود که بتواند خود را از نظر اقتصادی به خوبی اداره کند این نخستین پیروزی در جامعه مطبوعات محلی وبومی محسوب میشود یعنی استقلال مادی که خوشبختانه چند نشریه توانسته با آگهی ومنابع مالی مردمی روی پای خود باستند .گام دوم تامین نیروی متخصص در مطبوعات محلی است البته نشریات مختلف آموزش نیروهای مطبوعاتی را آغاز کرده اند ورفته رفته اکنون یک عده روزنامه نگار حرفه ای البته نه به شکل آکادمیک بلکه به صورت تجربی وعملی داریم که هم اکنون در کانونهای تبلیغاتی مشغول فعالیت هستند .ومی توان به جرات گفت آینده مطبوعات استان از نظر نیرو های حرفه ای امید وار کننده است .مطبوعات محلی از نقطه نظر در یافت یارانه های دولتی وضعیت خوبی ندارند .بخش عمده از یارانه ها که توسط دولت به نشریات محلی اختصاص می یابد در جریان تبدیل کاغذ ودر کلاف سردر گم دلالها وشرکتهای متعدد ی که مثل قارچ روییده اند مصرف می شود ووقتی به دست مدیران مطبوعات محلی می رسد چیزی از آن باقی نمی ماند .وبخش عمده ای از این یارانه نصیب دلالان می شود .بهترین اقدام دولت در کمک به مطبوعات استان نقدی کردن یارانه است بعلاوه اختصاص یارانه بایستی بر اساس ضوابط معینی باشد ،یعنی مواردی نظیر انتشار منظم نشریه ،پرداختن به مسائل جامعه ،تولید خبر ومطلب با رویکرد محلی وبومی همچنین جذب عده ای از جوانان به عنوان خبر نگار وسایر عوامل اجرایی توسط هفته نامه ها باید اعمال شود .متولیان فرهنگ هر استان وبویزه کسانی که کار نظارت بر مطبوعات را عهده دار هستند باید دقت بیشتری را روی فعالیت های مطبوعات وحتی خبر گذاری ها داشته باشند تا ببینند چه کسانی کار مفید انجام می دهند وضمن تشویق با ملاکهای عینی آنها را مورد حمایت مالی وکمک های دولتی قرار دهند .اگر چه به مطبوعات سراسری نیاز مبرم است ولی مطبوعات محلی اهمیت خاص خودرا دارند وعلاوه بر استان ،شهرستانها هم نیاز به هفته نامه دارند .چون روزنامه های سراسری نمی توانند مسایل مربوط به شهرستانها را پوشش بدهد ومشکلات آنها رابازگو کنند .مطبوعات پیشکسوت سنت بدی را پایه گذاری کرده اند .بدین ترتیب مهمترین مسیر در آمد زایی مطبوعات محلی خود به خود به عنوان مانعی اساسی برای طرح انتقادها ی اصولی نیز در آمده است .در این رابطه انعکاس مطلوب اخبار سازمانهای دولتی می تواند به امتیاز یا اولویتی برای آنها تلقی شود متاسفانه در پاره ای از موارد می توان به روابط نا سالم در میان مطبوعات وبرخی روابط عمومی ها نیز اشاره کرد که در صورت عدم توجه می تواند به مشکل پیچیده ای در آمده وهمه مطبوعات را تحت شعاع قرار دهد .مطبوعات ایران وبه خصوص مطبوعات محلی ،علی رغم قدمت نسبطا طولانی اش هنوز دارای مشکلات اساسی زیادی است .برخی معتقدند مشکلات اساسی مطبوعات سیاسی است وتا زمانی که این مشکل حل نشود مطبوعات توسعه نخواهد یافت وآزادی مطبوعات در کشور نهادینه نمی شود .گروهی مشکلات مطبوعات را اقتصادی می دانند ومعتقدند که مطبوعات بون حمایت مالی ووابستگی اقتصادی به دولت قادر نیست روی پای خود باستد ،بنابراین هر وقت دولت دست رحمت خود را از سر مطبوعات بر دارد ،نشریات یکی پس از دیگری ورشکسته می شوند .همچنین برخی نیز معتقدند که مشکلات اساسی مطبوعات وبه خصوص مطبوعات محلی حرفه ای است .بدین معنی که روزنامه نگار آموزش دیده وحرفه ای کافی در کشوربا مقایسه ی تعداد نشریات وجود ندارد ،یعنی اینکه تعداد زیادی از افراد طی سالهای اخیر وارد این عرصه شده اند بدون اینکه قادر باشند عملا کار حرفه ای بکنند .کمبود کادر آموزش دیده حرفه ای در مطبوعات محلی وکاستی ها ی حرفه ای نشریات مطرح سراسری از جمله مواردی هستند که برخی را وامی دارد تا براین مشکلات تاکید بیشتری بورزند.به عبارت دیگر ،مسله اساسی مطبوعات سراسری ومحلی ،صرفا سیاسی ،حرفه ای ویا اقتصادی نیست ،بلکه توسعه نیافتگی مطبوعات ایران چند عامل دیگری است که بایستی در تصمیم گیری ها همه با هم دیده شود .امروزه در کنار عامل محتوایی روزنامه ها در جذب خواننده مساله مهم دیگر ،توزیع وارسال به موقع است .ناگفته پیدا است که این عامل در صورت توفیق ،نقش موثری در جذب خواننده وایجاد اعتماد آنها خواهدداشت .اهمیت وضرورت توزیع مطبوعات از آن جهت است که مطبوعات نیز همانند هر کالای دیگر پس از تولید برای رسیدن به دست مصرف کننده باید از دست واسطه توزیع بگذرد این واسطه با مشکلاتی روبرو است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر روی مطبوعات وفرهنگ مطالعه در جامعه تاثیر می گذارد .با وجود روند رو به رشد تکنولوجی های ارتباطی وظهور روزنامه الکترونیک هنو ز در جامعه ما سیستم توزیع به شکل سنتی البته با کمی بهره گیری از امکانات جدید صورت می گیرد .در حالی که مردم در انتظار رویدادها ی لحظه به لحظه جهان می باشند ،با وجود مشکلات عمده در سیستم توزیع مطبوعات وبه خصوص انتشار مطبوعات محلی خبر ها کهنه شده به دست مخاطب می رسد .واین خود دلیل عمده نارسایی خبرتوسط روز نامه های چاپی ما بوده وموجب بی اعتمادی مخاطبین می شود .باید گفت که سیستم کنونی توزیع مطبوعات از جنبه های مختلف سرعت انتقال ،میزان رضایت مصرف کننده ،هزینه بالای توزیع و…دچار مشکل است . این مشکلات برکار کرد نشریات ،کیفیت ارتباط آنها با مخاطبان ومجریان انتقال اطلاعاتی که بر عهده روزنامه ها ومجلات است تاثیر منفی برجای گذاشته است .انتشار نشریه محلی در ظاهر کار آسانی جلوه می کند ،اما به واقع کار دشوار ودر عین حال اگر به صورت حرفه ای وتخصص با مشخصه های ذکر شده ،انتشار یابد در آموزش شهروندان ،بالا بردن فرهنگ زیستی وبهسازی مناسبات اجتماعی تاثیر شگرفی خاهدداشت.بررسی روند توسعه ،مشکلات وموانع فرا روی نشریات محلی از این حیث دارای اهمیت فوق العاده می باشد .یکی از جدی ترین وخوشبختانه سازنده ترین انتقادات موجود در باره مطبوعات محلی ،فقدان مطالب آموزنده تنوع خبر وگزارش تولیدات خبری وگزارش مهم اجتماعی ،اقتصادی وفرهنگی بومی است .
نتیجه گیری
رسانه به عنوان واسطه بین مردم وواقعیتها ورویدادها بایستی آینه وفادار رخدادهای اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و….باشد .خبرنگار ورسانه در حقیقت امانتدار مردم در دستیابی به اطلاعات هستند وباید این امانت را به خوبی ادا کنند .ارزش مطبوعات برای جهان کنونی غیر قابل انکار است .برآورد کردن نیازهای کنونی اجتماع ،چه از نظر کالا ها واجناس وچه از نظر خدمت واطلاعات اهمیت فراوانی دارد وسیستم کنونی از عهده این وظایف بر می آید .اگر یک سیستم ارزشی برای مطبوعات در نظر گرفته شود ممکن است این مزایا به معایب تبدیل شود .موضوع مهم این است که در دنیای کنونی ،روزنامه نگاری ومطبوعات آزاد در زمره مهم ترین نیاز های بشر قرار دارند .وجود دمکراسی ،جامعه مدنی وآزاد بدون آنها امکان پذیر نیست .کیفیت وماهیت دمکراسی وجوامع مدنی با تفکرات ونوع مطبوعات موجود در آن جوامع ارتباط تنگاتنگ دارد .اهمیت این موضوع در حال حاضر بیش از گذشته است وبه طور حتم در آینه بر اهمیت ونقش آن افزوده خواهد شد .فرایند جهانی سازی غیر قابل توقف است وبرای رسیدن به این هدف ،باید مطبوعات در تمام شهر ها وروستاها در دسترس باشد .اهمیت مطبوعات محلی در دوران مدرن غیر قابل انکار است .در عین حال ،مطبوعات محلی نیز با مشکلات فراوانی روبرو هستند که می توان عامل محدود کننده ای چون نفوذ پذیری ،تاثیر پذیری از فناوری ها موجود در مالکیت خصوصی را نام برد .از طرفی فشارهای مالی نیز عامل تهدید کننده برای کاهش کیفیت واستانداردهای مطبوعات است .یکی از بهترین روشهای مقابله با این واقعیت یعنی اهمیت روز افزون مطبوعات وتجه به تاثیرات مادی بر روند کاری آنها این است که مطبوعات وروزنامه نگاری به عنوان یک حرفه در ظر گرفته شود وبا استفاده از استانداردهای موجود از تاثیر پذیری برکیفیت کاست .با حرفه ای شدن این کار افراد جدای از منافع مالی به پیشرفت وشناسایی مخاطبان احتمام خواهند ورزید .نمی توان بین فراین عمومی توسعه مناطق با توسعه رسانه های آن ارتباطی قایل نبود .اگر انسان را به عنوان محور توسعه بدانیم ورفتارهای انسانی راعامل اصلی کامیابی وناکامی ها ،آنگاه نشریات محلی دارای اهمیت می شوند چرا که سر چشمه مهم شکل گیری رفتار انسان است .در این میان مشکل اصلی جدی در نشریات محلی مسله اقتصادی ،کمبود نیروی انسانی ماهر نبود نظام تشکیلاتی نمظم وهدفمند است اما آسیبی که نشریات محلی ر ا تهددید می کند ومی تواند تا حدودی مشکلات ذکر شده راحل بکند علم مخاطب شناسی است چون اولا جامعه کثرت دارد وگروههای مختلف با نظرهای گوناگون در آن زندگی می کنند دوما باید گروههای اجتماعی را که می خاهیم پیام برای آنها بفرستیم از نظر سطح سواد ،نوععلایق ،پایگاههای اجتماعی وسلیقه های مسلط بشناسیم .

یادداشت 94/7/29

کدیادداشت 110188

پریناز اسبلی /

توسط سردبیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.