به گزارش آیرال خبر، اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس در 13 حوزه انتخابیه استان آذربایجان‌شرقی به شرح زیر است:

حوزه اهر و هریس

1 – مجتبی اسدی فرزند محمدحسین کد نامزد 1215

2 – محمد اسلامی فرزند مختار کد نامزد 1216

3 – لیلی اکبرزاده اهری فرزند حسین مشهور به لیلا اکبرزاده‌اهری کد نامزد 1218

4 – آقای مهدی حسینیان سراجه‌لو فرزند یدالله مشهور به دکتر حسینی‌سراجه‌لو کد نامزد 1246

5 – بهروز دعائی فرزند مرتضی کد نامزد 1247

6 – اکبر رحیمی فرزند غضنفر کد نامزد 1248

7 – احمد سعید فرزند اسماعیل مشهور به کربلای احمد سعیدی کد نامزد 1254

8 – جلال شادمان فرزند محرم کد نامزد 1257

9 – بیت‌الله عبداللهی فرزند عین‌الله مشهور به عبداللهى کد نامزد 1258

10 – خانم سروناز غفاری فرزند اصغر کد نامزد 1259

11 – نادر فخیمی هریس فرزند حسن کد نامزد 1261

12 – علیرضا قرداشخانی فرزند ثمود کد نامزد 1262

13 – جعفر کریم پور فرزند صادق کد نامزد 1267

14 – نوروز محمدی فرزند سهراب کد نامزد 1271

15 – اردشیر مظفری فرزند مهدی‌قلی مشهور به دکتر مظفری- مهندس مظفری کد نامزد 1272

16 – داود موسی‌پور فرزند حسین کد نامزد 1275

17 – علیرضا نمازپور فرزند محمدحسین مشهور به – کد نامزد 1276

حوزه بستان‌آباد

1 – نسرین ابقائی فرزند سلیمان کد نامزد 1214

2 – قادر اصغریان فرزند محمود کد نامزد 1215

3 – محمد باقری فرزند علی کد نامزد 1217

4 – احد خیری فرزند رحیم کد نامزد 1241

5 – ناصر سعیدآبادی آذر فرزند خسرو کد نامزد 1247

6 – غفور عبداللهی سفلی فرزند حسن کد نامزد 1248

7 – علی فخرآذر فرزند محمود مشهور به مهندس فخر آذر کد نامزد 1249

8 – مجید فخری دمشقیه فرزند قربان کد نامزد 1251

9 – حسین کرامتی‌نوجه‌ده‌سادات فرزند رضاقلی کد نامزد 1252

10 – غلامرضا نوری قزلجه فرزند سلمان مشهور به مهندس نوری کد نامزد 1256

11 – حسن وحدانی چرزه خون فرزند امام ویردی کد نامزد 1257

12 – محمد وحدتی هلان فرزند محمد عیسی مشهور به دکتر وحدتی کد نامزد 1258

حوزه بناب

1 – نادر اختگان فرزند یعقوب مشهور به استاد کد نامزد 1214

2 – ضیادالله اعزازی‌ملکی فرزند ابوطالب مشهور به زیاد – اعجازی – حجازی کد نامزد 1216

3 – یعقوب امیردلیربناب فرزند مهدی مشهور به دلیر کد نامزد 1218

4 – محمد باقری فرزند مصطفی مشهور به شیخ رضا- بنابی- باقری‌بنابى کد نامزد 1241

5 – حمید پورصادق قدیم فرزند غلامعلى کد نامزد 1245

6 – سیاوش جدی فرزند عزیز کد نامزد 1246

حوزه تبریز، اسکو و آذرشهر

1 – علی آجودان‌زاده فرزند سیف‌الله مشهور به دکتر آجودان‌زاده کد نامزد 1214

2 – علی آذریان فرزند حسن مشهور به مطهری کد نامزد 1218

3 – آقای جوادابراهیم پورخلیلی فرزند احمد مشهور به ابراهیم‌پور کد نامزد 1247

4 – سعیده ابراهیمی‌اصل فرزند حسن کد نامزد 1248

5 – حامد احمدزاده فرزند رضا کد نامزد 1251

6 – آقای حسن احمدیان‌فر فرزند حسین کد نامزد 1254

7 – محمدرضا اسلامی فرزند عباسقلى کد نامزد 1256

8 – بهروز اقدم‌درخشانی فرزند حسین مشهور به دکتر بهروز درخشان کد نامزد 1259

9 – کریم اکبری‌اقدم فرزند على اشرف کد نامزد 1262

10 – میرعلی‌اصغر الموسوی فرزند سید حسین مشهور به موسوی کد نامزد 1264

11 – حبیب امدادی‌جوقان فرزند اصغر کد نامزد 1268

12 – یعقوب انتظارقراملکی فرزند اکبر مشهور به قراملکی کد نامزد 1274

13 – حسین انزابی فرزند محمدحسین مشهور به انزابى کد نامزد 1276

14 – فاطمه اهور فرزند عزیزالله مشهور به دکترآهور کد نامزد 1278

15 – صدیقه ایمان‌زاده فرزند یوسفعلى کد نامزد 1281

16 – ایوب بابائی فرزند شهید محمدباقر مشهور به مهندس بابائى کد نامزد 1282

17 – خانم الناز بابازاده بدوستانی فرزند محمد مشهور به بابازاده کد نامزد 1285

18 – کمال بارعی فرزند رضى کد نامزد 1286

19 – فرزانه باقری رؤف فرزند ایوب مشهور به رئوف کد نامزد 1287

20 – علی بختیاری فرزند اسرافیل کد نامزد 1292

21 – علیرضا بدری فرزند بدر کد نامزد 1294

22 – نظام الدین برزگری سلطان احمدی فرزند قربانعلى مشهور به مهندس برزگر کد نامزد 1296

23 – محمدحسین بغدادچی فرزند احمد کد نامزد 1297

24 – آقای یونس بقائی‌اسگوئی فرزند اکبر کد نامزد 1412

25 – امین بلیلا فرزند صمد کد نامزد 1415

26 – شهاب‌الدین بیمقدار فرزند محمدحسن مشهور به مهندس-حاجى- نوه حاجى ملاجواد کد نامزد 1419

27 – رضا پاشائی فرزند حسن مشهور به پاشایى کد نامزد 1421

28 – عزیز پاشائی فرزند بیوک آقا کد نامزد 1424

29 – ابراهیم پاشازاده خسروشاهی فرزند محمد کد نامزد 1425

30 – هوشنگ پاکدل صمدی فرزند محمدرضا کد نامزد 1427

31 – کریم پاکپور فرزند حسین على مشهور به دکتر مهندس پاکپور کد نامزد 1426

32 – مسعود پزشکیان فرزند محمدعلی کد نامزد 1428

33 – فرهاد پناه‌نیا فرزند فرج کد نامزد 1429

34 – امیر پیره‌مردشتربان فرزند رحیم کد نامزد 1456

35 – احمد تقوی کارترپ فرزند حسین مشهور به سرهنگ جانباز ستاد کد نامزد 1457

‌ 36 – آقای مهرداد توتون

37 – آقای بهروز توکلی فرزند رستم کد نامزد 1459

38 – خانم اشرف جباری امیردیزج فرزند محمد کد نامزد 1464

39 – آقای عسگر جعفری فرزند جبارعلى مشهور به پژمان کد نامزد 1467

40 – آقای داود جعفری‌غازانی فرزند حسین مشهور به دکتر جعفری کد نامزد 1468

41 – آقای حسین جلائی نوبری فرزند جلیل مشهور به نوبری کد نامزد 1469

42 – آقای وحید جلیلی‌هولاسو فرزند اکبر کد نامزد 1471

43 – خانم معصومه جنگی فرزند محمد کد نامزد 1474

44 – آقای جواد جوادزاده فرزند احمال مشهور به دکتر جواد کد نامزد 1478

45 – آقای محمد جوادپور فرزند اسماعیل کد نامزد 1476

46 – آقای سجاد جودیان فرزند افضل کد نامزد 1479

47 – آقای روح‌الله جهانگیری فرزند محمد کد نامزد 1475

48 – آقای محمدحسین حبشی‌زاده اصل فرزند احمد کد نامزد 1482

49 – آقای بهلول حبیبی اصل فرزند على مشهور به دکتر حبیبى کد نامزد 1484

50 – آقای یونس حسین‌خواه فرزند عبدالله کد نامزد 1487

51 – آقای میرسجاد حسینی فرزند میر حبیب کد نامزد 1494

52 – آقای خلیل حسینی‌آذر فرزند حمید کد نامزد 1495

53 – آقای سیدجمال حسینی‌اقدم فرزند میرجلیل مشهور به دکتر حسینى تلویزیون کد نامزد 1496

قره‌آغاجی فرزند احمد کد نامزد 1491

54 – آقای جعفر حسین

55 – آقای کاوه حقوقی فرزند جلیل کد نامزد 1497

56 – آقای رامین حیدرزاده فرزند کریم کد نامزد 1512

57 – آقای حسن حیدری فرزند حسنقلى کد نامزد 1514

58 – آقای علی خادم‌آذریان فرزند یعقوب مشهور به دکتر خادم کد نامزد 1516

59 – آقای ناصر خیری فرزند عین‌الله مشهور به دکتر خیری کد نامزد 1521

60 – آقای ابراهیم داودی تبریزی فرزند محمود مشهور به تبریزی کد نامزد 1524

61 – آقای سعید دباغ نیکوخصلت فرزند حسن مشهور به دکتر نیکوخصلت کد نامزد 1526

62 – آقای سیدمهدی دلجو فرزند سید محمد کد نامزد 1528

63 – آقای ناصر دلمقانی زاده فرزند مهدی کد نامزد 1529

64 – آقای مسعود دل‌آشوب فرزند داود کد نامزد 1527

65 – خانم بهارک دیوبند فرزند داود کد نامزد 1545

66 – آقای احسان رادین‌مهر فرزند صمدالله کد نامزد 1547

67 – آقای عبدالله راسخی فرزند اسد کد نامزد 1548

68 – خانم معصومه راشد فرزند رجبعلى کد نامزد 1549

69 – آقای محمد رحیم‌زاده فرزند مهدی کد نامزد 1562

70 – خانم معصومه رحیمی‌آذر فرزند عادل کد نامزد 1565

71 – آقای ولی رحیمی‌نژاد فرزند عبدالرحیم کد نامزد 1567

72 – آقای پژمان رسول اهری فرزند محمد کد نامزد 1569

73 – آقای مجید رضائی‌بصیری فرزند صمد کد نامزد 1572

74 – خانم پری‌ناز رضائی‌ممقانی فرزند حسین کد نامزد 1574

75 – خانم لیلا روزبان‌عنصرودی فرزند رضا کد نامزد 1576

76 – آقای غلامرضا زارعی‌قره‌بابا فرزند اسماعیل کد نامزد 1582

77 – آقای رضا زائرقلعه‌چه فرزند جلیل مشهور به زائر کد نامزد 1579

78 – آقای بهراد زندیه فرزند احد مشهور به دکتر زندیه کد نامزد 1584

79 – آقای نقی زهی فرزند محمد کد نامزد 1585

80 – خانم زهرا ساعی فرزند احد کد نامزد 1587

81 – خانم معصومه سرائی فرزند طاهر مشهور به سرایى کد نامزد 1589

82 – آقای احمد سعیدان فرزند محمدعلى مشهور به دانش کد نامزد 1595

83 – آقای محمداسماعیل سعیدی فرزند حسن مشهور به مریمى در آذرشهر و گوگان کد نامزد 1597

84 – آقای جواد سقای‌سعیدی فرزند داوود کد نامزد 1598

85 – خانم فاطمه سلماسی فرزند غلامرضا کد نامزد 1612

86 – خانم نیر سیدزوار فرزند سیدهادی کد نامزد 1614

87 – آقای اصغر شفائیه‌هیق فرزند على‌حسین کد نامزد 1618

88 – آقای ناصر شکرزاده فرزند شکر کد نامزد 1619

89 – آقای اصغر شکیب ینگجه فرزند احمدعلى کد نامزد 1621

90 – آقای جلال شیری فرزند هلال کد نامزد 1627

91 – آقای رسول شیرین‌سرند فرزند على‌اکبر مشهور به شیری سرند کد نامزد 1628

92 – خانم فرناز صاحب خیر فرزند یوسف مشهور به دکتر فرناز صاحب خیر کد نامزد 1629

93 – آقای حامد صادق‌زاده زنوزی فرزند صادق مشهور به مهندس صادق‌زاده زنوزی کد نامزد 1641

94 – خانم روح‌انگیز صادقیان فرزند عربعلى کد نامزد 1642

95 – آقای امیر صدیق‌زاده به‌نام فرزند محمد کد نامزد 1645

فرزند محمد مشهور به صدیقى کد نامزد 1646

96 – آقای محمدعلی صدیقی‌علاء

97 – آقای علیرضا صفا فرزند قوام‌الدین کد نامزد 1647

98 – آقای میکائیل صفا فرزند سلطانعلی مشهور به صفائی کد نامزد 1648

99 – آقای بابک صفوی مهر فرزند حسن کد نامزد 1651

100 – خانم فاطمه صلاح پورانرجان فرزند محمد کد نامزد 1652

101 – آقای حسین طایفی‌نصرآبادی فرزند ابوالقاسم کد نامزد 1654

102 – آقای سیدناصر طباطبایى‌حسینی فرزند سید جمال کد نامزد 1657

103 – آقای رضا طیبی خسروشاهی فرزند عبدالعلى کد نامزد 1659

104 – آقای توحید عابدی فرزند حسین مشهور به عابدی کد نامزد 1671

105 – آقای اکبر عالی‌نژاد فرزند اصغر مشهور به عالى کد نامزد 1674

106 – آقای عباس عباس‌زاده فرزند بهمن مشهور به داماد ملکوتى کد نامزد 1676

107 – آقای سعید عبدالله‌یان فرزند داود کد نامزد 1679

108 – آقای حسین عبدی فرزند علی‌محمد کد نامزد 1681

109 – آقای مهدی عزیزی فرزند ایوالله کد نامزد 1685

110 – آقای احمدعلی رضابیگی فرزند قدرت مشهور به بیگى کد نامزد 1691

111 – آقای محمدعلی عباس‌نژادهریس فرزند سیفعلى کد نامزد 1692

112 – خانم فاطمه علی‌پور فرزند اسفندیار کد نامزد 1689

113 – آقای بابک علیاری فرزند محمد کد نامزد 1694

114 – آقای صمد علیزاده فرزند بهمن کد نامزد 1695

115 – آقای اکبر عمرانی زنوز فرزند نادر آقا مشهور به دکتر عمرانى کد نامزد 1696

116 – آقای حسن فدائی‌شجاعی فرزند حسین کد نامزد 1714

117 – آقای احدفرج پورقمری فرزند مجید کد نامزد 1716

118 – آقای رضا فرجی فرزند یارعلی کد نامزد 1719

119 – آقای فرهاد فرشی‌جلالی فرزند جلیل کد نامزد 1725

120 – آقای علی‌رضا فرضی فرزند على کد نامزد 1726

فرهنگیان کد نامزد 1728

121 – آقای محمدحسین فرهنگی فرزند فرضعلى مشهور به فرهنگ

122 – آقای فرید فیروزمند فرزند جواد کد نامزد 1742

123 – آقای حسین فیض‌الله‌زاده فرزند بابا کد نامزد 1745

124 – آقای غلامحسین قره‌خانی فرزند باپیر کد نامزد 1747

125 – آقای میرهادی قره سیدرومیانی فرزند میریوسف کد نامزد 1748

126 – خانم میترا قنبرمولائی فرزند محمد کد نامزد 1752

127 – آقای غلامرضا کاظمی اسلامیان فرزند یحیی کد نامزد 1756

128 – خانم نعیمه کرداوغلی‌آذر فرزند حمید کد نامزد 1758

129 – آقای فرمان کرمروان فرزند محمدکاظم کد نامزد 1759

130 – خانم ماندانا کلاهدوزمحمدی فرزند محمدرضا کد نامزد 1765

131 – آقای مهدی کوه‌سلطانی فرزند رسول کد نامزد 1767

132 – آقای مجید کیوانی فرزند محبوب کد نامزد 1769

133 – آقای قاسم کیوانی‌اقداش فرزند بیت‌الله مشهور به سعید کد نامزد 1781

134 – آقای مرتضی گاوداراکبری فرزند رضا کد نامزد 1782

135 – خانم منیژه گیلانی فرزند نادر کد نامزد 1785

136 – آقای لطیف لطیفی فرزند سیف‌الله مشهور به استاد لطیفى کد نامزد 1786

137 – آقای رحیم مجیدی فرزند اسمعیل کد نامزد 1787

138 – آقای مسعود محمدیان مقدم‌قاضی‌جهانی فرزند حسین مشهور به دکتر محمدیان کد نامزد 1794

139 – آقای سیدبهرام مرتضوی‌اسکوئی فرزند میرعلى‌اصغر کد نامزد 1798

140 – آقای محمدحسین مسعودی‌گاوگانی فرزند میرزا تقى مشهور به گوگانى-حاجى کد نامزد 1815

141 – آقای حمید مظاهری‌راد فرزند کریم کد نامزد 1816

142 – آقای احمد معمارزاده فرزند محمدباقر کد نامزد 1817

143 – آقای صمد مغانی فرزند حسین مشهور به مهندس مغانى – حاج صمد کد نامزد 1819

144 – آقای عادل ملائی فرزند عبدالحسین مشهور به ملائى ورزقان کد نامزد 1826

145 – خانم فاطمه ملکى فرزند قاسم کد نامزد 1827

146 – آقای علی رضا منادی سفیدان فرزند على مشهور به دکترمنادی کد نامزد 1828

147 – آقای گودرز منتظم فرزند شمس‌الله کد نامزد 1829

148 – آقای بهرام منصوری‌اصل فرزند على‌اصغر کد نامزد 1841

149 – خانم منصوره موسوی‌زاده فرزند میر قاسم کد نامزد 1851

150 – آقای میرحبیب میربی رنگ فرزند میرمصطفى کد نامزد 1856

151 – آقای سیدمحمدرضا میرتاج الدینی فرزند میراحمد مشهور به تاج‌الدینى کد نامزد 1857

152 – آقای امیر ناصری نهر فرزند سرخان کد نامزد 1858

153 – آقای محمد نژدشفیعی‌زاد فرزند مهدی مشهور به مهندس شفیعى کد نامزد 1864

154 – آقای حسین نصیری فرزند اسدالله کد نامزد 1865

155 – آقای علیرضا نظری‌اسفنگره فرزند شرینعلی کد نامزد 1867

156 – آقای علیرضا نوین فرزند حسن مشهور به شهردار نوین- سردار نوین- مهندس نوین کد نامزد 1871

157 – آقای مسعود نیرومند فرزند محمدرضا کد نامزد 1874

158 – آقای علی‌اصغر وثوقی فرزند میرزاصادق کد نامزد 1892

159 – آقای بهزاد وکیلی ملک لو فرزند بهروز مشهور به دکتر وکیلى کد نامزد 1894

160 – آقای جواد هاشم‌پور فرزند ابوطالب کد نامزد 1879

161 – آقای عزیز همایونی‌راد فرزند رضا مشهور به دکتر همایونى کد نامزد 1891

حوزه سراب

1 – آقای رضا افراسیابی فرزند عباس کد نامزد 1215

2 – آقای داود اندرز فرزند قدرت کد نامزد 1216

3 – خانم مهناز بهمنی فرزند هوشنگ کد نامزد 1217

4 – آقای الماس پورزاهدی فرزند محمد کد نامزد 1218

5 – آقای جواد پیرانی‌رازلیقی فرزند حسین مشهور به سردار پیران کد نامزد 1219

6 – آقای محمد تجلایی فرزند حسن کد نامزد 1241

7 – آقای یونس حسینعلی‌زاده فرزند محمدحسین مشهور به علیزاده کد نامزد 1245

8 – آقای داود خادم فرزند رستمعلی کد نامزد 1246

9 – آقای یوسف داودی فرزند ابوالقاسم کد نامزد 1247

10 – آقای مهدی رضائی فرزند ملک‌علی کد نامزد 1249

11 – آقای داود روشنی فرزند قوچعلی مشهور به سردار روشنی کد نامزد 1251

12 – خانم لیلا سلطانی فرزند منصور کد نامزد 1256

13 – آقای امیر صنعتی‌مهربانی فرزند عبدالعلی کد نامزد 1257

14 – آقای محمود طاهری‌مهربانی فرزند موسی کد نامزد 1258

15 – آقای بهمن عبدالله پورآزاد فرزند علی کد نامزد 1262

16 – آقای محمد عبداللهی فرزند نجفقلی کد نامزد 1264

17 – آقای اکبر کامرانی فرزند قربان کد نامزد 1265

18 – خانم رباب مددی فرزند ولی کد نامزد 1268

19 – آقای جواد مکرم فرزند یدالله کد نامزد 1269

20 – آقای احمد ملکی فرزند یحیی کد نامزد 1271

21 – آقای مجید نصیرپورسردهائی فرزند ابراهیم مشهور به سردهایی کد نامزد 1272

22 – آقای سیف‌الله واحدی فرزند مجید کد نامزد 1275

حوزه شبستر

1 – آقای بشیر آریامنش فرزند یدالله کد نامزد 1214

2 – خانم معصومه آقاپورعلی‌شاهی فرزند قدرت‌الله کد نامزد 1215

3 – آقای بخشعلی اصبحی‌سیس فرزند فتح‌الله کد نامزد 1216

4 – آقای قدرت اصغریان فرزند على‌اصغر کد نامزد 1217

5 – آقای نورالدین پورموسی‌قلی فرزند خلیل مشهور به آقای شهردار- مهندس پورموسى کد نامزد 1218

6 – آقای حسین خلیلیان وایقان فرزند محمد مشهور به خلیلیان کد نامزد 1242

7 – آقای فریدون رضائی فرزند ابوالفضل کد نامزد 1245

8 – آقای علیرضا ظفرپور فرزند جعفر کد نامزد 1256

9 – آقای عباس عبادتی‌وایقان فرزند محمدرضا کد نامزد 1257

10 – آقای جمشید عقلمندمرجانی فرزند محرم کد نامزد 1259

11 – آقای على علیلو فرزند على‌اکبر مشهور به علیلو کد نامزد 1261

12 – آقای کریم غیاثی‌مرادی فرزند میرزا علی‌اکبر مشهور به مهندس غیاثی کد نامزد 1262

13 – آقای حسین محسن‌زاده قلعه فرزند محمد کد نامزد 1265

14 – آقای حسین محمدی‌بینا فرزند محمود مشهور به دکتر بینا کد نامزد 1267

15 – آقای مسعود نمازی‌شندی فرزند محمد کد نامزد 1269

16 – آقای امین نوروزی فرزند محمد کد نامزد 1271

17 – آقای علی‌اکبر وصفی‌سیس فرزند یونس کد نامزد 1274

18 – آقای حمید هراتی فرزند غضنفر کد نامزد 1272

حوزه کلیبر، خداآفرین و هوراند

1 – آقای قلی‌الله قلی‌زاده فرزند عبدالله مشهور به حاج قلی کد نامزد 1214

2 – آقای علی بهادری‌کلیبر فرزند جواد مشهور به علی وکیل- بهادرانی-دکتر بهادری کد نامزد 1215

3 – آقای پرویز جنگخواه فرزند محمدعلی مشهور به جنگ‌خواه کد نامزد 1217

4 – آقای علی زارعی فرزند ولی‌الله مشهور به دکتر زارعی کد نامزد 1219

5 – آقای پرویز شکوری فرزند هدایت کد نامزد 1245

6 – آقای داود صالحی فرزند عین‌علی کد نامزد 1246

7 – آقای یوسف صفری فرزند یونس کد نامزد 1247

8 – آقای بهرام عباس‌پور فرزند ابراهیم کد نامزد 1248

9 – آقای مظاهر قصابی فرزند سلدوز کد نامزد 1252

10 – آقای حمدالله قهرمانی فرد فرزند محمدعلی مشهور به دکتر قهرمانی‌فرد کد نامزد 1256

11 – آقای روح‌الله میری فرزند آقامعلی کد نامزد 1259

12 – آقای نورالله نوراللهی بسطام فرزند محمدعلی مشهور به محمد کد نامزد 1261

حوزه مراغه و عجب‌شیر

1 – آقای جعفر آهی فرزند نوروزعلى مشهور به نوحه خوان )مداح( کد نامزد 1214

2 – آقای جعفر بی‌ضرر فرزند محمدعلی کد نامزد 1219

3 – آقای علی جلیلی‌شیشوان فرزند قلی کد نامزد 1242

4 – آقای بهمن جم فرزند جواد کد نامزد 1245

5 – آقای محمدعلی حسین‌زاده فرزند سعیدالله مشهور به – کد نامزد 1246

6 – آقای امیر حیدری فرزند الهویردی کد نامزد 1247

7 – آقای مهدی دوات‌گری فرزند جواد مشهور به حاج مهدی کد نامزد 1249

8 – آقای صابر رائقی فرزند یوسف کد نامزد 1251

9 – آقای حسین رزی‌فام فرزند حسن کد نامزد 1254

10 – آقای محمدمهدی رمضان پورمراغی فرزند محمدباقر کد نامزد 1256

11 – آقای محمد رهبری فرزند بلال مشهور به – کد نامزد 1257

12 – آقای هادی سبحانی‌نیا فرزند على مشهور به ارومیان کد نامزد 1258

13 – آقای موسی سلطانی فرزند بیت‌الله مشهور به سلطانی کد نامزد 1261

14 – آقای بولود سلیمانی فرزند ملک‌علی مشهور به دکتر بولود کد نامزد 1262

15 – آقای خسرو صدرحقیقی فرزند محمدرسول کد نامزد 1264

16 – آقای سیامک صندوقیان شتربانی فرزند محمدعلی کد نامزد 1265

17 – آقای شهرام عبدی‌آذر فرزند امامقلی کد نامزد 1268

18 – آقای محمدرضا عطاریان پروین فرزند رضا کد نامزد 1269

19 – آقای مجتبی عیدی فرزند علی‌اصغر مشهور به – کد نامزد 1271

20 – آقای محمد کریمی‌طاهر فرزند علی کد نامزد 1272

21 – آقای مهرداد گل‌محمدی فرح فرزند جواد کد نامزد 1274

22 – آقای سعید محمدی فرزند نظامعلى مشهور به سرور کد نامزد 1276

23 – آقای صالح نظامی‌چلقائی فرزند محرمعلی کد نامزد 1287

حوزه مرند و جلفا

1 – آقای صفرعلی استادی فرزند قربانعلى کد نامزد 1218

2 – آقای حسین انتظاری فرزند محمد کد نامزد 1245

3 – آقای روح‌الله بابازاده هرزند فرزند محمود مشهور به رضا کد نامزد 1248

4 – خانم معصومه پاشائی بهرام فرزند حسین مشهور به پاشایى کد نامزد 1254

5 – آقای سعید جهانشاهلو فرزند قاسم کد نامزد 1258

6 – آقای محمد حسن‌نژاد فرزند اسلام کد نامزد 1262

7 – آقای داود حسین‌پور فرزند حسین کد نامزد 1264

8 – آقای اصغر خلفی فرزند حسین کد نامزد 1268

9 – آقای میربهمن خلقی فرزند میرعباس کد نامزد 1269

10 – آقای کریم خیالی‌میاب فرزند مجید کد نامزد 1271

11 – آقای هادی رحمن‌زاده بهرام فرزند سودمعلی کد نامزد 1274

12 – آقای کریم شافعی فرزند عبدالله کد نامزد 1279

13 – آقای علی شیاری فرزند عباسعلی مشهور به دکترشیاری کد نامزد 1281

14 – آقای عیسی صبری فرزند نصرت‌الله کد نامزد 1284

15 – آقای علی صمدی‌قربانی فرزند غفار کد نامزد 1286

16 – آقای رحمان عباسی فرزند حسن کد نامزد 1294

17 – آقای محمدکاظم عبدیزدانی فرزند قاسم مشهور به یزدانى کد نامزد 1295

18 – آقای علی‌اکبر فتاح پورمرندی فرزند على‌اصغر کد نامزد 1297

19 – آقای جعفر فتحعلی‌زاده فرزند على کد نامزد 1298

20 – آقای محرم فروغی‌شجاعی فرزند حسین کد نامزد 1416

21 – آقای انور قاسمی فرزند قوچاقعلی کد نامزد 1418

22 – خانم افتخارالسادات قافله‌باشی فرزند سیدعبدالوهاب مشهور به موسوی – موسوی قافله باشی کد نامزد 1419

23 – خانم ویدا کلانتری فرزند عبالمحمد کد نامزد 1424

24 – آقای حسین متفکر فرزند اکبر کد نامزد 1425

25 – آقای علی مجیدی فرزند مجید کد نامزد 1426

26 – آقای لطف‌الله مختاری‌اصل فرزند محمد کد نامزد 1428

27 – آقای روح‌الله مهدی‌لوی فرزند قاسم کد نامزد 1429

28 – آقای عیسی میرزائی فرزند قربان کد نامزد 1451

29 – خانم زهرا نصیری فرزند محمدعلی کد نامزد 1454

30 – آقای عارف هوشیاری فرزند حسین کد نامزد 1456

حوزه ملکان

1 – آقای شهروز افخمی فرزند فریبرز مشهور به افخمی بنائم1ظ کد نامزد 1216

2 – آقای احمد انتظاری‌ملکی فرزند حسن کد نامزد 1219

3 – آقای محمدعلی حسن‌پور فرزند اسماعیل کد نامزد 1246

4 – آقای سلمان خدادادی فرزند ابراهیم مشهور به حاج سلمان کد نامزد 1249

5 – آقای اسفندیار زایرملکی فرزند رحمت‌الله کد نامزد 1251

6 – آقای جبار زینالی فرزند صیاد کد نامزد 1252

7 – آقای سیروس سعادتی لیلان فرزند مهدیقلی مشهور به سعادتی کد نامزد 1254

8 – آقای ناصر مراغه فرزند صیاد مشهور به ناصر مراغه‌ای کد نامزد 1264

9 – آقای صالح ملکی فرزند یعقوبعلی مشهور به دکتر ملکی کد نامزد 1267

10 – آقای سیدعلی موسوی فرزند سیدابراهیم کد نامزد 1269

11 – آقای قنبر واحد فرزند محرم مشهور به دکتر واحدی کد نامزد 1274

12 – آقای الماس هوشیارمبارکی فرزند الله‌ویردی کد نامزد 1272

حوزه میانه

1 – آقای حسین ابولقاسم‌زاده فرزند ایوب مشهور به حاج حسین -حاج ابوالقاسم کد نامزد 1215

2 – آقای پدرام اجلی فرزند محرم مشهور به بایرام کد نامزد 1216

3 – آقای مظفر اجلی فرزند یدالله مشهور به پهلوان اجلی – استاد اجلی کد نامزد 1217

4 – آقای محمدحسین بهبودی فرزند حسن مشهور به حاجی بهبودی کد نامزد 1218

5 – آقای مهدی جمالی‌وردوق فرزند غدیر کد نامزد 1219

6 – آقای سید محمدرضا حاجی اصغری فرزند سید تقی کد نامزد 1241

7 – آقای سید بهلول حسینی فرزند سید محمد کد نامزد 1242

8 – آقای اسماعیل حیدری آزاداغمیونی فرزند رحیم مشهور به دکتر حیدری‌آزاد کد نامزد 1245

9 – آقای علی رجبی فرزند عباسعلی کد نامزد 1246

10 – آقای مجید سلیمی‌ماوی فرزند اسدالله کد نامزد 1247

11 – آقای حافظ شورچی فرزند اسماعیل کد نامزد 1249

12 – آقای هوشنگ شهبازی فرزند سیف‌الله مشهور به خلبان شهبازی-کاپیتان شهبازی کد نامزد 1248

13 – آقای یعقوب شیویاری فرزند یدالله مشهور به دکتر شیویاری کد نامزد 1251

14 – آقای بهنام صفائی فرزند محرم کد نامزد 1252

15 – آقای فردین فرمند فرزند فرهاد مشهور به دکتر فرمند کد نامزد 1257

16 – آقای حاجی قاسمی فرزند ملک مشهور به دکتر حاجی‌قاسمی کد نامزد 1258

17 – آقای علیرضا قره‌داغی فرزند علی کد نامزد 1259

18 – آقای حسنعلی قنبری‌ممان فرزند احمدعلى کد نامزد 1261

19 – خانم شمسی‌مجدی فرزند ابراهیم کد نامزد 1262

20 – آقای جواد مصطفوی فرزند غلام عباس کد نامزد 1268

21 – آقای رضا ملکی فرزند احمد کد نامزد 1269

22 – آقای قهرمان مهدیخانی سلیمانلو فرزند سعیدالله مشهور به قهرمان کد نامزد 1271

حوزه هشترود و چاراویماق

1 – آقای غفار اسماعیلی فرزند محمدباقر مشهور به غفاری کد نامزد 1214

2 – آقای فرامرز امیریان فرزند بهزاد کد نامزد 1216

3 – آقای سید حمزه امینی فرزند میرحسن مشهور به میر حمزه – سید حمزه موسوی کد نامزد 1217

4 – آقای یاسین توکلی فرزند محمد مشهور به دکتر توکلی کد نامزد 1218

5 – آقای مجید رفیعی فرزند اکبر کد نامزد 1241

6 – آقای حسین سلیمانی فرزند غلام کد نامزد 1242

7 – آقای غلامحسین شیری علی‌آباد فرزند عبدالعلی کد نامزد 1245

8 – آقای اسفندیار صادقی فرزند طهماسب کد نامزد 1246

9 – آقای حمید عبدالله‌پور فرزند زین‌العابدین مشهور به دکترحمید کد نامزد 1247

10 – آقای احد عظمی‌آقبلاغ فرزند قاسم کد نامزد 1248

11 – آقای حسن مولوی فرزند غلامحسین کد نامزد 1256

حوزه ورزقان

1 – آقای محمد الیاسی فرزند الیاس مشهور به گل محمد، حاج آقا الیاسى،حاج گل محمد الیاسى کد نامزد 1214

2 – آقای ابوالفضل امانی‌مهترلو فرزند اسکندر کد نامزد 1215

3 – آقای اسماعیل پورشریف فرزند رحیم کد نامزد 1216

4 – آقای ذاکر حیدری فرزند حیدر مشهور به ذاکری کد نامزد 1217

5 – آقای اصغر دشتبان فرزند على کد نامزد 1218

6 – آقای حسین دهقان فرزند سلمان کد نامزد 1219

7 – آقای غلامرضا دهقان فرزند امامعلى مشهور به دکتر دهقان، دهقانى، دکتر دهقانى،دهقانى کاسین کد نامزد 1241

8 – آقای الهویردی‌دهقانی فرزند عیسى مشهور به دهقان، مهندس دهقان، دکتر دهقان، دهقانى، مهندس کد نامزد 1242

9 – آقای میکائیل صفری فرزند نصیرالله کد نامزد 1246

10 – آقای علی عباسی آبخواره فرزند قهرمان مشهور به دکتر عباسى اوخارا، کد نامزد 1247

11 – آقای محمدرضا عباسی استمال فرزند علی مشهور به عباسی کد نامزد 1248

12 – خانم زینت عظیمی‌اندریان فرزند تقی مشهور به دکتر عظیمى کد نامزد 1251

13 – آقای رضا علی‌زاده فرزند سلطان مشهور به مهندس، مهندس علیزاده، علیزاده کاسین، علیزاده، کد نامزد 1252

14 – آقای سعید علیزاده فرزند عبدالحسین مشهور به صیاد علیزاده، سرهنگ خاروانا، علیزاده خاروانا کد نامزد 12

  15 – آقای علی قربان‌زاده‌ورزقان فرزند الهویردی کد نامزد 1256

  16 – آقای محسن ملکی فرزند رحمان کد نامزد 1257

سیاسی94/11/30

کدخبر1106014

خبرنگار125

انتهای پیام /

 

توسط سردبیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.