این نشریه به زبان فارسی وفرهنگی اجتماعی باگستره توزیع سراسری به صاحب امتیازی ومدیرمسوولی پری نازمهاجرانی مجوزنشرگرفت

توسط سردبیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.