ماه: اسفند 1396

تحقیق و تفحص از روزنامه همشهری؛ پایانی برای باندبازی یا بازگشت پدرخوانده!

بعد از گذشت بیش از یک دهه، بالاخره شورای شهر تهران تصمیم گرفت با انجام تحقیق و تفحص عملکرد روزنامه…