دسته: آرشیو نشریه سراسری تبریز بیدار

برگزاری مراسم پنجمین سال انتشار نشریه سراسری تبریز بیدار

آیرال  خبر_ پنجمین مراسم سالگرد انتشار ماهنامه تبریز بیدار برگزار شد در این مراسم، پریناز مهاجرانی اسبلی طی سخنانی با…

طرح درامتداد مهر دراستای توسعه نذورات فرهنگی درشهر سهند اجراشد

طرح درامتداد مهر دراستای توسعه نذورات فرهنگی درشهر سهند پریناز مهاجرانی اسبلی : ماروزنامه نگاران به عنوان صدای مردم تکالیف…

شماره دی ماه نشریه سراسری تبریزبیدارمنتشرشد

درشماره دی تبریز بیداربخوانید پرینازاسبلی،پولاریسم دینی درعصرظهور بیگی ،مجلس نتواست درراس امورقراربگیرد حسین زاده ،لزوم تجدید درمدیریت شهری