پرینازمهاجرانی اسبلی: به بهانه روز قلم
بی گمان قلم یکی از نعمت های بی بدیل الاهی است که کردگار علیم و حکیم، موهبت برخورداری از آن رااز پگاه ازل در سرنوشت آدمی رقم زده است. نوشتار یکی از مهم ترین راه های گسترش معرفت و پرورش فضیلت شناخته می شود و نگارش از کارآمدترین شیوه های تعمیق فرهنگ ناب دینی به شمار می آید. از این رو، به جاست امروز را که به عنوان «روز قلم» نامگذاری شده است ارج نهیم و در نکوداشت مقام دانش و دانشمندان بکوشیم.

چشمه سار حکمت
دانشمندان از آغاز، با گرامی داشت قلم کوشیده اند تا بر دفتر اندیشه بشری سطری رقم زنند تا مصداق شایسته ای برای «و ما یسطرون» باشد. با چنین هدف مقدسی بود که فرهیختگان، پیشتازان عرصه تربیت و طلایه داران صحنه پژوهش شدند و هدایت بخش ترین و درخشنده ترین آثار از خامه پرواپیشه این پروانه های سعادت خواه، حق جو و مردم دوست تراوش کرد و چشمه سارهای «حکمت» و «موعظه» از چکاد بر افراشته اندیشه پاک آنان جوشید و بر دشت تشنه دل های مؤمنان جاری شد و دامن دامن شکوفه های عطر آگین معنویت را به بار آورد و تاریخ تفکر بشری را بیاراست.

رازگشایی
نویسندگان متعهد و بشردوست که رسالت خود را در قبال اجتماع انسانی و فرهنگ متعالی آن شناخته اند، با بهره مندیِ هنرمندانه از زبان، خواست ها و آرمان های انسان ها را بیان می کنند و با موشکافی قلم، رازگشایی ها می نمایند و ضمن روشنگری راه فضیلت و کمال، تاریکی های نادانی را از فضای زندگی آنان می زدایند و سختی ها و تلخی های حیات را با زلال اندیشه های حکیمانه و خیرخواهانه خود گوارا می سازند. خلاصه اینان اند که عدالت را پشتیبان بوده، نقاب زرین تزویر را از چهره صاحبان زر و زور می زدایند و مدافع حقوق توده های ستمدیده و مظلوم اند.

نمایشگاه توانمندی ه
عرصه جولان قلم، نمایشگاه توانمندی های اندیشه اندیشمندان بوده است. معیار سنجش فکرها، انسانیت انسان ها و توانمندی ارزش ها را در اطراف قلم های انسان ها باید مشاهده کرد و قلم، معیاری برای سنجش فکر و توان اندیشه هاست. در جولان این قلم هاست که عقل اندیشمندان نمود پیدا می کند؛ چه اینکه امیرمؤمنان حضرت علی علیه السلام فرمود: «اندیشه فرهیختگان بر کرانه قلم هایشان جلوه گر است».

قدرت قلم
بدون تردید پیشرفت ها، امتیازها و مزایای علمی، دینی، ادبی و فکری که جوامع پیشرفته کنونی از آن برخوردارند، مرهون کوشش و نگارش نویسندگان دیروز است و چشم اندازهای امیدبخشی که در آیینه تصورات بشرِ فردا نقش می بندد، به تلاش نویسندگان بشردوست امروز وابسته می باشد. به قول ادیبی فرزانه: «نویسندگان توانا و متعهد گذشته، به منزله شهریاران مقتدری هستند که هم چنان از میان مقابر خویش بر ما سلطنت و حکمروایی دارند؛ زیرا قدرت قلمِ متکی بر حق و عدالت، از هر اسلحه ای قوی تر و برنده تر است».

بی گمان قلم یکی از نعمت های بی بدیل الاهی است که کردگار علیم و حکیم، موهبت برخورداری از آن رااز پگاه ازل در سرنوشت آدمی رقم زده است. نوشتار یکی از مهم ترین راه های گسترش معرفت و پرورش فضیلت شناخته می شود و نگارش از کارآمدترین شیوه های تعمیق فرهنگ ناب دینی به شمار می آید. از این رو، به جاست امروز را که به عنوان «روز قلم» نامگذاری شده است ارج نهیم و در نکوداشت مقام دانش و دانشمندان بکوشیم.

چشمه سار حکمت
دانشمندان از آغاز، با گرامی داشت قلم کوشیده اند تا بر دفتر اندیشه بشری سطری رقم زنند تا مصداق شایسته ای برای «و ما یسطرون» باشد. با چنین هدف مقدسی بود که فرهیختگان، پیشتازان عرصه تربیت و طلایه داران صحنه پژوهش شدند و هدایت بخش ترین و درخشنده ترین آثار از خامه پرواپیشه این پروانه های سعادت خواه، حق جو و مردم دوست تراوش کرد و چشمه سارهای «حکمت» و «موعظه» از چکاد بر افراشته اندیشه پاک آنان جوشید و بر دشت تشنه دل های مؤمنان جاری شد و دامن دامن شکوفه های عطر آگین معنویت را به بار آورد و تاریخ تفکر بشری را بیاراست.

رازگشایی
نویسندگان متعهد و بشردوست که رسالت خود را در قبال اجتماع انسانی و فرهنگ متعالی آن شناخته اند، با بهره مندیِ هنرمندانه از زبان، خواست ها و آرمان های انسان ها را بیان می کنند و با موشکافی قلم، رازگشایی ها می نمایند و ضمن روشنگری راه فضیلت و کمال، تاریکی های نادانی را از فضای زندگی آنان می زدایند و سختی ها و تلخی های حیات را با زلال اندیشه های حکیمانه و خیرخواهانه خود گوارا می سازند. خلاصه اینان اند که عدالت را پشتیبان بوده، نقاب زرین تزویر را از چهره صاحبان زر و زور می زدایند و مدافع حقوق توده های ستمدیده و مظلوم اند.

نمایشگاه توانمندی ه
عرصه جولان قلم، نمایشگاه توانمندی های اندیشه اندیشمندان بوده است. معیار سنجش فکرها، انسانیت انسان ها و توانمندی ارزش ها را در اطراف قلم های انسان ها باید مشاهده کرد و قلم، معیاری برای سنجش فکر و توان اندیشه هاست. در جولان این قلم هاست که عقل اندیشمندان نمود پیدا می کند؛ چه اینکه امیرمؤمنان حضرت علی علیه السلام فرمود: «اندیشه فرهیختگان بر کرانه قلم هایشان جلوه گر است».

قدرت قلم
بدون تردید پیشرفت ها، امتیازها و مزایای علمی، دینی، ادبی و فکری که جوامع پیشرفته کنونی از آن برخوردارند، مرهون کوشش و نگارش نویسندگان دیروز است و چشم اندازهای امیدبخشی که در آیینه تصورات بشرِ فردا نقش می بندد، به تلاش نویسندگان بشردوست امروز وابسته می باشد. به قول ادیبی فرزانه: «نویسندگان توانا و متعهد گذشته، به منزله شهریاران مقتدری هستند که هم چنان از میان مقابر خویش بر ما سلطنت و حکمروایی دارند؛ زیرا قدرت قلمِ متکی بر حق و عدالت، از هر اسلحه ای قوی تر و برنده تر است».

قلم و انتقال فرهنگ
نگارش و کارهای قلمی، یکی از ساده ترین شکل های تبلیغ و ابزار انتقال فرهنگ به دیگران است. از این رو در دنیای کنونی که هر روز افق های تازه ای در چشم انداز زندگانی علمی و فکری انسان گشوده می شود و وقوع رویدادهای سیاسی و فرهنگی، تغییراتی همیشگی را در روابط ملت ها و اوضاع اجتماعی بشر پدید می آورد، نویسندگان مسئول و متعهد، در روشنگری افکار عمومی، آشنا کردن جوامع با معارف و ارزش های معنوی و مادی، و تعیین خط مشی زندگی آینده، نقشی مستمر و اساسی را ایفا می کنند.

ایجاد تمدن
در جهان کنونی، نویسندگی مقامی شامخ را در فرهنگ ملت ها داراست و پیشرفت کلیه مبانی تمدن از مذهب و علم تا سیاست و هنر و اخلاق، بر محور تألیف و تصنیف و نگارش دور می زند. هم چنین پشتوانه اصلی وسایل ارتباط جمعی و رسانه های گروهی، فرآورده های قلم نویسندگانی است که با نگارش نوشته های متنوع، اخبار، گزارش ها، مقالات، نمایشنامه ها، فیلمنامه ها، برنامه های تلویزیونی، رادیویی و نیز مطبوعات را تغذیه می کند. از این رو می توان گفت که هنر نویسندگی، ضروری ترین و عالی ترین هنر می باشد. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله می فرماید: «قلم، نعمتی بزرگ از سوی پروردگار است. اگر قلم نبود، سیاستی و دیانتی استوار نمی شد و زندگی خوشی در روزگار نبود».

برتر از خون
معارف اسلامی چونان دریای بیکرانی است با ذخایر گران سنگ اخلاق، حکمت و راهکارهای آموزنده و سعادت بخش، و رمز و رازهایی که با شناخت و عمل به آن ها، زندگی مقرون به کمال و بهروزی نصیب جویندگان آن می شود. حال اگر این معارف به دست پژوهندگان دانا و با قلم نویسندگان توانای متعهد نگاشته نشود و عرضه نگردد، جامعه بشری همیشه در تاریکی های نادانی و بی دینی باقی خواهد ماند. بی شک درباره این وظیفه و عمل خطیر نویسندگان دانشمند است که پیشوایان راستین اسلام، ارزش مرکب قلم آنان را از خون شهیدان برتر و والاتر دانسته اند.

صیانت از آموخ

توسط سردبیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.